Neges gan ein Cyfarwyddwr Cerdd / Message from our Musical Director

Nid yw ‘canu’ y dewis cyntaf pan mae dynion yn ystyried ymgymryd â hobi neu amser hamddenol. Mae'n aml yn cael ei ystyried fel 'rhywbeth i'w wneud pan fyddwch yn ymddeol'.

Yr wyf yn deall hynny - oherwydd yr wyf yn arfer meddwl fel 'na fy hun!

Dydy hi ddim yn hawdd, ffitio gweithgareddau mawr i fewn eich bywyd: pethau fel; pryd i ganu ar gae rygbi rhyngwladol, rhaglenni teledu a radio, cymryd rhan mewn recordiadau crynoddisg mewn stiwdios cerddoriaeth, neu pherfformio i neuaddau cyngerdd llawn ar draws Prydain a thramor!

... Apelio fodd bynnag, yn tydi?

Diolch i chi am ymweld â gwefan Côr Meibion Cymry Llundain. Fel y gwelwch, mae'n côr brysur i fod yn rhan ohono.

Pan fyddaf yn dweud ‘brysur’, ‘Dw i’n wir yn golygu gyffrous. ‘buzzy’, llawn egni. brwdfrydig. cyfeillgar. Calonogol a chefnogol. Ac wrth gwrs, yn ymroddedig.

Rydym ar genhadaeth!

Mae’r cenhadaeth yma yw i ddod â'r pŵer ac angerdd 100+ o ddynion yn canu gyda'i gilydd i glustiau pawb. Symud cynulleidfaoedd i ddagrau, neu i weiddi o lawenydd, a sylweddoli pan y dynion hyn yn canu gyda'i gilydd, nid yw'n cyngerddau ydy hyn – ond profiad. Profiad fel dim byd arall.

Mae yna reolau, wrth gwrs. Mae rhai o'r rheolau yn cynnwys cymdeithasu â'i gilydd, ffurfio cyfeillgarwch gydol oes, chwerthin gyda’n gilydd, siarad, cael  diod o bryd i'w gilydd, o, a dysgu i ganu gyda'i gilydd!

Os ydych chi wedi darllen mor bell â hyn, byddwch naill ai yn cydnabod yr hyn yr wyf wedi ei ddweud oherwydd eich bod eisoes yn perthyn i gôr, neu, mae eich calon yn curo ychydig yn gyflymach oherwydd eich bod yn cydnabod y gall perthyn i gôr mor gyffrous fod yn rhywbeth yr ydych am ei wneud.

Rydym yn ffodus yn CMCLL i gael bron y trydydd o'n haelodau rhwng 18-50 oed. A mae’r trydydd yna’n datblygu drwy'r amser. Rydym yr un mor ffodus i gael nifer o aelodau sydd wedi bod yn canu gyda chôr ers degawdau. A rhai sy byth wedi darllen cerddoriaeth! Cofiwch, nid yw cyfnod gwasanaeth neu brofiad o bwys yma. Os oes gennych hyd yn oed syniad bach efallai y byddwch yn mwynhau canu, yr wyf yn meddwl y dylech chi benderfynu i ddod draw at Canolfan Cymry Llundain i un o'n ymarferion. Nid oes rhaid i chi ganu, dim ond ddod i wrando, os hoffech.

Dewch i weld y gymuned y ddynion mae’r côr hwn wedi’i feithrin ac yn parhau i feithrin.

Ar yr un pryd maent yn ifanc, yn hen, doniol, gofalgar, angerddol, ymrwymedig, emosiynol, gweithio'n galed, beiddgar, deuluol, croesawgar, annog, cefnogol ... ac yn bennaf oll - eu bod yn ffrindiau.

Ac maent yn aros i groesawu chi i mewn i'n bywyd cyffrous.

Welwn ni i chi cyn bo hir ...?

Edward.

 

 

Singing is not often the first option when men consider taking up a hobby or pastime. It’s often considered as ‘something to do when you retire’.

I understand that - because I used to think like that myself.

Trying to fit in time to sing on international rugby pitches, television and radio programmes, make CD recordings in music studios and perform to full concert halls across the UK and abroad is not necessarily everyone’s cup of tea... Appealing though, isn’t it?

Thank you for visiting the website of the London Welsh Male Voice Choir.  As you can see, it’s a busy choir to be a part of. When I say busy, I mean exciting. Buzzy. Energised. Enthusiastic. Friendly. Encouraging. Supportive. And of course, committed.

We’re on a mission.

That mission is to bring the power and passion of 100+ men singing together to everyone’s ears. Moving audiences to tears, shouts of joy and the realisation that when these ordinary men sing together, it is not a concert. It’s an experience – like no other.

There are rules, of course. Some of the rules include socialising with each other, forming life-long friendships, laughing, talking, camaraderie second to none, having the occasional drink, oh and learning to sing together!

If you’ve read this far, you either accept what I’ve said because you already belong to a choir, or, your heart is beating a little faster because you recognise that belonging to such an exciting choir may be something you want to do after all. We are fortunate at LWMVC to have nearly a third of our members aged between 18-50. And that third is growing all the time. We are equally fortunate to have a number of members who have been singing with the choir for decades. Age, length of service or experience doesn’t matter though. If you have even the slightest inkling you might enjoy singing, I think you should decide here and now to come to one of our rehearsals. You don’t have to sing, just come and listen.

Come and see the community of men this choir has fostered and continues to foster.

Simultaneously they are young, old, funny, caring, passionate, committed, emotional, hard-working, daring, edgy, familial, welcoming, encouraging, supportive... and above all they are friends.

And they are waiting to welcome you into their exciting life.

See you soon...?

Edward.

 

Edward Rhys Harry - Musical Director

Copyright © 2024 London Welsh Male Voice Choir